Vysvětlivky v účetnictví

Vysvětlivky v účetnictví

DPHpřiznání k dani z přidané hodnoty

 • Přiznání k dani z přidané hodnoty musí podávat každý plátce DPH – přesný výčet plátců upravuje § 108 zákona o dani z přidané hodnoty. Přiznání k dani je třeba podat vždy do 25. dne od konce zdaňovacího období (tedy měsíce nebo čtvrtletí). Ve stejné lhůtě byste daň z přidané hodnoty měli také zaplatit.
 • Od roku 2016 se přiznání k dani z přidané hodnoty podává pouze elektronicky prostřednictvím daňového portálu. K elektronickému podání budete potřebovat datovou schránku nebo elektronický podpis. Pokud ani jedno nemáte, existuje ještě třetí varianta: v závěru on-line podání vytisknete potvrzení o odeslání a do pěti dní ho doručíte na finanční úřad.
 • Čtvrtou variantu: za vás obstará naše účetní kancelář, na základě plné moci – zplnomocnění k zasílání se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou naší kanceláře doručenou na patřičný finanční úřad.
 • Od roku 2015 musí s finančním úřadem komunikovat – tudíž i činit veškerá podání – elektronicky také každý živnostník a podnikatel, který má aktivovanou datovou schránku.
 • zdroj: financnisprava.cz

KHkontrola hlášení

 • Pokud jste plátci DPH, máte povinnost pravidelně podávat kontrolní hlášení. Daňový výkaz, který finančním úřadům slouží jako nástroj k odhalování daňových podvodů. Podává se elektronicky měsíčně nebo kvartálně.
 • Zásadní informace hned na začátek: kontrolní hlášení nenahrazuje přiznání k DPH. To podáváte ve stejném termínu jako kontrolní hlášení, tedy do 25. dne od skončení zdaňovacího období.
 • Kontrolní hlášení podávají plátci DPH, pokud přijali nebo uskutečnili zdanitelné plnění v tuzemsku, nebo uplatňují nárok na odpočet daně. Údaje v kontrolním hlášení musí odpovídat konkrétním řádkům v daňovém přiznání. Pokud je daňové přiznání nulové, nemusíte kontrolní hlášení podávat.
 • Kontrolní hlášení je zjednodušeně přehled všech vydaných a přijatých faktur a podávají jej právnické i fyzické osoby.
 • Právnické osoby podávají kontrolní hlášení vždy měsíčně nezávisle na zdaňovacím období.
 • Fyzické osoby odevzdávají hlášení měsíčně nebo čtvrtletně, podle toho, jak mají nastavené zdaňovací období.
 • Tzv. identifikované osoby kontrolní hlášení nepodávají.
 • zdroj: financnisprava.cz

DPPOdaň z přijmu právnických osob

 • Je druhou ze základních příjmových daní, která daní příjmy subjektů založených právním aktem, a to jak za účelem podnikání, tak se vztahuje i na ostatní subjekty, jako jsou nadace a občanská sdružení. Podle cíle právnické osoby se ale výrazně liší i zdanění jejích příjmů. K dani z příjmů se právnická osoba musí registrovat hned po svém vzniku.

Zákon

Povinnost k dani z příjmů právnických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro příslušné zdaňovací období (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je:

 • Kalendářní rok

 • Hospodářský rok

 • Období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými

 • Účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců

Podávání daňového přiznání

Poplatník daně z příjmů právnických osob je povinen podat přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Daňové přiznání není povinen podat:

 • Veřejně prospěšný poplatník, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a nemá povinnost zvýšit výsledek hospodaření o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která vypovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti.

 • Společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

 • Veřejná obchodní společnost.

 • Zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno jinak.

Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit správci daně tuto skutečnost.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, tak jak jsou vymezena v zákoně o daních z příjmů, se podává ve lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu, tj. nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, a jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1. Pokud v šestiměsíční lhůtě podle věty první tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována.

Poplatník povinen podat daňové přiznání také za období:

 • Předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku.

 • Předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní korporaci a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno.

 • Předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak, anebo předcházející změně ve vymezení hospodářského roku, nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno.

 • Předcházející dni přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku z území České republiky.

 • Od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci nebo za její část, u které je právním nástupcem poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem a který nemá ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou provozovnu na území České republiky.

 • Předcházející dni zápisu přeměny obchodní společnosti do obchodního rejstříku přejímajícím společníkem za zanikajícího poplatníka, který je obchodní společností, jedná-li se o převod jmění obchodní společnosti na společníka, který je fyzickou osobou, a nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno, a to do 3 měsíců od konce měsíce, do které spadá den, který je posledním dnem období, za které se daňové přiznání podává, pokud není stanoven jiný den, kterým je u obchodní korporace den rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace, pokud je tento den dnem pozdějším rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení, není-li rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku.

Lhůty pro podání daňového přiznání při zrušení právnické osoby bez likvidace, s likvidací a při insolvenčním řízení jsou stanoveny v § 240a až § 245 daňového řádu.

DPFOdaň z příjmu fyzických osob

 •  Je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“).
 • Dle § 2 zákona poplatníky DPFO jsou všechny fyzické osoby, které mají na území Česka bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Česka, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Zákon

Povinnost k dani z příjmů fyzických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro daný rok (dále jen ZDP).

Podávání daňového přiznání

 • Podle § 38g ZDP, je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP). Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

 • Daňové přiznání je povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4 ZDP) a neučinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k ZDP, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, má jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč.

 • Daňové přiznání za zdaňovací období je povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP (daňový nerezident), který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo g) ZDP, nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně.

 • Daňové přiznání je povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.

 • Dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP.

 • Daňové přiznání může podat nerezident ČR (rezident EU nebo EHP), který využije postup podle § 36 odst. 8 ZDP.

 • Daňové přiznání je také povinna podat osoba, které tak stanoví § 239 a následující zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v případě úmrtí poplatníka nebo poplatník dle § 244 daňového řádu, v souvislosti s insolvenčním řízením. V těchto případech se pak postupuje podle § 38ga a § 38gb ZDP.

 • Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.

 • Daňové přiznání je povinen podat poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b) ZDP.

 • Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

 • Daňové přiznání je povinen podat poplatník, kterému penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně mu bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění.

Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Daňové přiznání lze účinně podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem.

ZPzdravotní pojištění

 • Zdravotní pojištění v České republice je daň, která je součástí jednoho ze tří pilířů sociálního zabezpečení vedle státní sociální podpory a sociální pomoci.
 • Zdravotní pojištění slouží pro případ nemoci, kdy se pojištěnci hradí potřebná zdravotní péče v rozsahu stanoveném zákonem. Je postaveno na principu povinné přerozdělovací platby odvedené z výše příjmu, principu svobodné volby zdravotní pojišťovny a principu povinnosti být pojištěn.
 • Seznam českých zdravotních pojišťoven:
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111 www.vzp.cz
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – 201 www.vozp.cz
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205 www.cpzp.cz
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – 207 www.ozp.cz
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – 209 www.zpskoda.cz
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – 211 www.zpmvcr.cz
 • Revírní bratrská pokladna – 213 www.rbp-zp.cz
 • zdroj: cs.wikipedia.org

ČSSZčeská správa sociálního zabezpečení

ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení

 • Česká správa sociálního zabezpečení, zkráceně ČSSZ, je správní úřad České republiky, který je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je to největší finančně správní instituce v rámci celé státní správy České republiky. Má na starosti výplatu důchodů a nemocenských dávek. Odkaz na stránky: https://www.cssz.cz/

OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení

 • OSSZ neboli okresní správa sociálního zabezpečení je finančně-správní instituce, která zajišťuje spadá pod ČSSZ. Specializuje se pak především na dávky důchodového a nemocenského pojištění.

MSSZ – městská správa sociálního zabezpečení

Pojďme se domluvit na spolupráci.